Categoriearchief: Gemeente

170217 Tuin(duin)afval-NIET in vuilniscontainers s.v.p.

Woont u buiten de bebouwde kom en wilt u tuinafval (snoeien Rozenbottels bijv.) aanbieden, dan dient u dit door te geven aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562-452700 of via email burgerzaken@vlieland.nl   Dus s.v.p. NIET in de reguliere vuilniscontainers!

U kunt uw tuinafval tot 100 kg per maand ook gratis brengen naar het gemeentelijk overslagperron.

 

160928 Uit het Kastje

Uit het Kastje digitaal ontvangen
Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om het gemeentelijk informatiebulletin: ‘Uit het Kastje’ wekelijks als nieuwsbrief via de mail te ontvangen.
Eenmalige registratie als abonnee via de website van de gemeente is daarbij voldoende. U kunt uzelf registreren op onze website www.vlieland.nl onder het tabblad actueel/nieuwsbrief/registreren.
Vanzelfsprekend is de meest recente editie van ‘Uit het Kastje’ ook zonder abonnement, vanaf vrijdag altijd terug te lezen op de website.
Mocht u problemen hebben met de registratie of de digitale versie van UHK niet meer ontvangen, terwijl dat aanvankelijk wel zo was, stuurt u dan een mailtje aan uhk@vlieland.nl.

160910 Wetterskip Fryslân verbetert de waterhuishouding.

Eigen water vasthouden, zout water tegenhouden.
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven. Ook nemen we maatregelen in het
bebouwd gebied, om de kans op wateroverlast te
verkleinen.
We verbeteren de waterhuishouding bij De Lange Paal
Bij De Lange Paal vervangen we twee kleine, regelbare
stuwen. Eén in de sloot langs het toegangspad van de
camping en één in het bosgebied van De Lange Paal.
Daarmee kunnen we schoon, gebiedseigen water beter
benutten en vasthouden. Ook plaatsen we een nieuwe
regelbare stuw/wateroverlaat in de sloot naar het wad.
Daarmee kunnen we het waterpeil beter regelen en
meer water vasthouden om verdroging te verminderen.
Planning
De werkzaamheden bij De Lange Paal zullen medio
oktober plaatsvinden, dit zal ongeveer twee weken in
beslag nemen. Bewoners en bezoekers van het eiland
ondervinden geen tot weinig hinder van deze
werkzaamheden.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Nieuwe
Eendenkooi
Bij de Nieuwe Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat ten westen van de
Nieuwe Eendenkooi. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. De
bermsloot aan de noordzijde van de Postweg is
verbreed en is nu natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
de tweede week in oktober. Omdat deze
werkzaamheden in het weiland worden uitgevoerd,
ondervinden de bewoners en bezoekers van het eiland
hier geen hinder van.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Oude
Eendenkooi
Bij de Oude Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat op de overgang van bos
naar weiland. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. Het
verbreden van de bermsloot aan de noordzijde van de
Postweg is reeds gerealiseerd.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
begin oktober. Dit gebeurt in het weiland.
We verbeteren de waterhuishouding in Bomenland
In Bomenland vervangen we twee stuwen – die het
waterpeil regelen – door exemplaren die beter regelbaar
zijn. Zo kunnen we het waterpeil beter afstemmen op
de natuur en de weg en kunnen we het schone,
gebiedseigen water beter benutten en vasthouden. Ook
vervangen we een keerklep aan de kant van de
Waddenzee. De keerklep voorkomt dat bij hoge
zeewaterstanden zout water het gebied instroomt.
Planning
De werkzaamheden in Bomenland zijn van 26 tot en
met 30 september. Bewoners en bezoekers van het
eiland ondervinden geen hinder van het werk.
We verbeteren de waterhuishouding in de
Kroonspolders
Bij de Kroonspolders plaatsen we een nieuwe stuw op
de overgang van de eerste en tweede Kroonspolder.
Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan
voortaan naar de tweede polder in plaats van
rechtstreeks naar het Wad. Zo houden we
gebiedseigen water langer vast.
De stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.
Daarbij plaatsen we een regelbare stuw, zodat we de
waterstanden in het kwetsbare Blauwgraslanden ten
noorden van de Postweg beter kunnen regelen. Er is
gestart met het plaatsen van een loopbrug over de
doorsteek tussen de tweede en de derde Kroonspolder.
Ook is er een begin gemaakt met het creëren het
eilandje in de tweede polder. Het verbreden van de
bermsloot aan de zuidzijde van de Postweg en het
maken de sloot natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden is gereed.
Planning
De werkzaamheden in Kroonspolders zijn in juli gestart.
Het werk gaat na de bouwvak door tot eind september.
De werkzaamheden voeren we uit in de polder,
hierdoor zal de hinder voor bewoners en bezoekers van
het eiland minimaal zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of
bellen op 058-292 2222.

160831 Badhuys moet betonplaten en snackkar weghalen

Uit de Leeuwarder Courant:

Badhuys Vlieland moet picknicktafels en ijskar weghalen

Strandpaviljoen ’t Badhuys op Vlieland moet de picknicktafels en de ijskar weghalen die op betonplaten rondom het paviljoen zijn geplaatst.

De rechter bepaalde woensdag dat de gemeente Vlieland paviljoenhouder Harry Westers terecht heeft gesommeerd de drie betonplaten die hij teveel heeft neergelegd weg te halen.

Westers probeerde twee weken geleden via de rechtbank de dwangsom die hem boven het hoofd hing, af te wenden. Dat is niet gelukt. Volgens de rechter zijn de platen en het meubilair daarop in strijd met het bestemmingsplan, zowel nu als in de toekomstige situatie, als het paviljoen zijn uitbreidingsplannen heeft waargemaakt.

De strandtent heeft zich daarmee te veel strand toegeëigend. Ook de snackwagen, van waaruit naast het paviljoen ijsjes worden verkocht, moet verdwijnen. Omdat het een kar op wielen is, betoogde de advocaat van Westers dat er geen vergunning nodig was. Volgens de rechter is dat wel het geval. Die vergunning is niet aangevraagd en de gemeente kan hem op die plek ook niet verlenen.

De gemeente heeft ’t Badhuys een dwangsom opgelegd van 1000 euro voor elke dag dat de platen, de picknicktafels en de ijskar blijven staan. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 15.000 euro.

160606 wegwerkzaamheden Willem de Vlaminghweg

wegwerkzaamheden Willem de Vlaminghweg
Vanaf maandag 6 juni tot 7 juli 2016 zal de Willem de Vlaminghweg tussen het Boereglop en het Molenglop worden herstraat. Het verkeer van oostelijke naar westelijke richting wordt omgeleid via de Middenweg. Verkeer vanuit de westelijke richting zal worden omgeleid via de Kampweg. De garage van de brandweer en geneeskundige groep blijft bereikbaar.
Voor het realiseren van de nieuwe woningen zelf en de reconstructie van de omgeving van de woningen heeft de provincie Fryslân een ISV-subsidie verleend.

160604 Nieuwe Website Gemeente Vlieland

‘Uit het Kastje’ _  Jaargang 18, nummer 22 dd. 4 juni 2016

nieuwe website
Na een voorbereiding van enkele maanden is vorige week de nieuwe website van de gemeente live gegaan. Helaas was het niet mogelijk de gegevens van de oude website met één druk op de knop over te zetten naar de nieuwe website; de gehele oude website moest handmatig worden overgezet. Dit gaat helaas niet voor alle onderdelen helemaal probleemloos en komen er hier en daar wat fouten en/of onvolkomenheden aan de oppervlakte. Het merendeel van die fouten hebben een technische oorzaak en zullen op korte termijn door de leverancier moeten worden opgelost. Daarnaast ontbreken hier en daar nog wat gegevens op de nieuwe site die u wel op de oude website kon terugvinden. Er wordt hard aan gewerkt om de ontbrekende onderdelen en gegevens zo snel mogelijk over te zetten op de nieuwe site.
nieuwsbrief Uit Het Kastje
Ruim 400 personen en instellingen hebben zich geabonneerd op onze wekelijkse nieuwsbrief Uit Het Kastje. Op dit moment hebben wij nog de mogelijkheid om met één druk op de knop de nieuwsbrief naar alle abonnees tegelijk te versturen. Daarbij kunnen wij nog gebruik maken van de oude software (CMS).
Binnenkort zal dat systeem worden stopgezet. De huidige abonnees op de nieuwsbrief wordt daarom verzocht zich opnieuw aan te melden via de nieuwe website. Aanmelden kan via het “blok” Nieuwsbrief aan de linker bovenzijde van de homepage. Vragen, opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de nieuwe website kunt u sturen aan pj.tijdeman@vlieland.nl.

160430 Textielcontainer (Nieuw!) op Camping Stortemelk

textielinzamelingsmogelijkheid bij camping Stortemelk

Twee maal per jaar wordt textiel huis aan huis opgehaald. Daarnaast kan het ingeleverd op de milieustraat. Sinds kort bestaat de mogelijkheid textiel in te leveren in de textielcontainer op het milieuplein bij camping Stortemelk.

Alle textiel mag apart ingeleverd, ook als het versleten of kapot is. Wilt u uw textiel aanbieden in een gesloten, plastic zak? Dit is ter bescherming tegen vocht en vuil. Schoenen kunt u aanbieden per paar, door ze aan elkaar te binden en in te leveren