161121 LC_ Stelling 12H

Erfpacht rond voor bunkerdorp Vlieland

VLIELAND Bunkerdorp Stelling 12H op Vlieland mag de komende dertig jaar gebruik maken van de grond waarop de drie woonbunkers en de keukenbunker liggen die deel uitmaakten van de Atlantik Wall van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Uiteraard moet er betaald worden voor deze erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer, maar de initiatiefnemers zijn blij dat ze verder kunnen. Zij willen de onderkomens bij het Kantonierspad in de oorspronkelijke kleuren verven en inrichten. Ook gaat een nieuwe bunker als ontvangstgebouw fungeren.

161121 SBB – Vogels kijken in de Kroon’s Polders

Nog meer genieten van Kroon’s Polders; de vogelkijkhut is open!

21 november 2016

Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

doorkijk-rietscherm-4e-polderAfgelopen zaterdag 19 november was het dan eindelijk zover. De vogelkijkhut in Kroon’s Polders werd officieel door onze burgemeester Tineke Schokker geopend. Dit deed zij samen met Anne-Lieke Struijk (Vogelbescherming) en Tamara Bok (onze gebiedsmanager). Met een ferme knip in het lint werd de hut opengesteld. De complimenten waren talrijk. Op het aangelegde schelpeneiland waren rustende vogels goed te zien. De weergoden waren met ons: schitterende luchten en uit de wind de polders kunnen beleven in volle glorie. Wat wil een mens nog meer! Met de opening van deze observatiehut is Kroon’s Polders een stukje toegankelijker geworden; een wens van Vlielanders en gasten.

Wat gebeurde er nog meer?
De dijk tussen de Tweede en Derde Polder is doorbroken; de dijk die we gebruikten voor onze excursies. Er ligt nu een brug over, zodat we onze tochten gewoon kunnen blijven lopen. Op de laatste dijk (4e Polder) langs de Waddenzee is een trap geplaatst met bovenop een vogelkijkscherm. Ook dit geeft een prachtige blik in de polders. Het project van Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ krijgt hiermee dus echt een kroon op het werk.

is ie niet prachtig?
En…is ie niet prachtig?

Wie deden er mee?
De bijzondere hut is ontworpen door Wilfred Hilbers van buro Stad en Land. Als basis is een zeecontainer gebruikt, waarbij in de zijwanden 20 kijkluiken zijn gemaakt. De mannen van firma Bijlsma, die momenteel de laatste hand leggen aan al het werk van Wetterskip Fryslân, plaatsten de hut en de begeleidende rietschermen. Het Waddenfonds en provincie Fryslân zijn medesponsor en het schelpeneiland werd gesponsord door de firma Stern bv.

Waar hopen we op?
Dat de natuur haar eigen heerlijke gang gaat, weten we inmiddels en dat is maar goed ook. Maar wat zou het geweldig zijn als er inderdaad visdiefjes, bontbekplevieren en kluten hun plek vinden op het schelpeneiland. Nog mooier wordt het als ook de kokmeeuw een plek weet te veroveren, want dat zou kunnen betekenen dat ook de grote stern dan te zien zal zijn. Deze twee vogelsoorten hebben elkaar nodig. De kokmeeuw is de beschermer van de grote stern tijdens het broeden. De kokmeeuw alarmeert bij gevaar ook de grote stern. Een beetje dromen kan geen kwaad… het wordt een spannend voorjaar!

160928 Uit het Kastje

Uit het Kastje digitaal ontvangen
Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om het gemeentelijk informatiebulletin: ‘Uit het Kastje’ wekelijks als nieuwsbrief via de mail te ontvangen.
Eenmalige registratie als abonnee via de website van de gemeente is daarbij voldoende. U kunt uzelf registreren op onze website www.vlieland.nl onder het tabblad actueel/nieuwsbrief/registreren.
Vanzelfsprekend is de meest recente editie van ‘Uit het Kastje’ ook zonder abonnement, vanaf vrijdag altijd terug te lezen op de website.
Mocht u problemen hebben met de registratie of de digitale versie van UHK niet meer ontvangen, terwijl dat aanvankelijk wel zo was, stuurt u dan een mailtje aan uhk@vlieland.nl.

160910 Wetterskip Fryslân verbetert de waterhuishouding.

Eigen water vasthouden, zout water tegenhouden.
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven. Ook nemen we maatregelen in het
bebouwd gebied, om de kans op wateroverlast te
verkleinen.
We verbeteren de waterhuishouding bij De Lange Paal
Bij De Lange Paal vervangen we twee kleine, regelbare
stuwen. Eén in de sloot langs het toegangspad van de
camping en één in het bosgebied van De Lange Paal.
Daarmee kunnen we schoon, gebiedseigen water beter
benutten en vasthouden. Ook plaatsen we een nieuwe
regelbare stuw/wateroverlaat in de sloot naar het wad.
Daarmee kunnen we het waterpeil beter regelen en
meer water vasthouden om verdroging te verminderen.
Planning
De werkzaamheden bij De Lange Paal zullen medio
oktober plaatsvinden, dit zal ongeveer twee weken in
beslag nemen. Bewoners en bezoekers van het eiland
ondervinden geen tot weinig hinder van deze
werkzaamheden.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Nieuwe
Eendenkooi
Bij de Nieuwe Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat ten westen van de
Nieuwe Eendenkooi. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. De
bermsloot aan de noordzijde van de Postweg is
verbreed en is nu natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
de tweede week in oktober. Omdat deze
werkzaamheden in het weiland worden uitgevoerd,
ondervinden de bewoners en bezoekers van het eiland
hier geen hinder van.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Oude
Eendenkooi
Bij de Oude Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat op de overgang van bos
naar weiland. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. Het
verbreden van de bermsloot aan de noordzijde van de
Postweg is reeds gerealiseerd.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
begin oktober. Dit gebeurt in het weiland.
We verbeteren de waterhuishouding in Bomenland
In Bomenland vervangen we twee stuwen – die het
waterpeil regelen – door exemplaren die beter regelbaar
zijn. Zo kunnen we het waterpeil beter afstemmen op
de natuur en de weg en kunnen we het schone,
gebiedseigen water beter benutten en vasthouden. Ook
vervangen we een keerklep aan de kant van de
Waddenzee. De keerklep voorkomt dat bij hoge
zeewaterstanden zout water het gebied instroomt.
Planning
De werkzaamheden in Bomenland zijn van 26 tot en
met 30 september. Bewoners en bezoekers van het
eiland ondervinden geen hinder van het werk.
We verbeteren de waterhuishouding in de
Kroonspolders
Bij de Kroonspolders plaatsen we een nieuwe stuw op
de overgang van de eerste en tweede Kroonspolder.
Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan
voortaan naar de tweede polder in plaats van
rechtstreeks naar het Wad. Zo houden we
gebiedseigen water langer vast.
De stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.
Daarbij plaatsen we een regelbare stuw, zodat we de
waterstanden in het kwetsbare Blauwgraslanden ten
noorden van de Postweg beter kunnen regelen. Er is
gestart met het plaatsen van een loopbrug over de
doorsteek tussen de tweede en de derde Kroonspolder.
Ook is er een begin gemaakt met het creëren het
eilandje in de tweede polder. Het verbreden van de
bermsloot aan de zuidzijde van de Postweg en het
maken de sloot natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden is gereed.
Planning
De werkzaamheden in Kroonspolders zijn in juli gestart.
Het werk gaat na de bouwvak door tot eind september.
De werkzaamheden voeren we uit in de polder,
hierdoor zal de hinder voor bewoners en bezoekers van
het eiland minimaal zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of
bellen op 058-292 2222.

160831 Badhuys moet betonplaten en snackkar weghalen

Uit de Leeuwarder Courant:

Badhuys Vlieland moet picknicktafels en ijskar weghalen

Strandpaviljoen ’t Badhuys op Vlieland moet de picknicktafels en de ijskar weghalen die op betonplaten rondom het paviljoen zijn geplaatst.

De rechter bepaalde woensdag dat de gemeente Vlieland paviljoenhouder Harry Westers terecht heeft gesommeerd de drie betonplaten die hij teveel heeft neergelegd weg te halen.

Westers probeerde twee weken geleden via de rechtbank de dwangsom die hem boven het hoofd hing, af te wenden. Dat is niet gelukt. Volgens de rechter zijn de platen en het meubilair daarop in strijd met het bestemmingsplan, zowel nu als in de toekomstige situatie, als het paviljoen zijn uitbreidingsplannen heeft waargemaakt.

De strandtent heeft zich daarmee te veel strand toegeëigend. Ook de snackwagen, van waaruit naast het paviljoen ijsjes worden verkocht, moet verdwijnen. Omdat het een kar op wielen is, betoogde de advocaat van Westers dat er geen vergunning nodig was. Volgens de rechter is dat wel het geval. Die vergunning is niet aangevraagd en de gemeente kan hem op die plek ook niet verlenen.

De gemeente heeft ’t Badhuys een dwangsom opgelegd van 1000 euro voor elke dag dat de platen, de picknicktafels en de ijskar blijven staan. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 15.000 euro.

160819 _ ANWB-heli’s worden de Wadden-ambulances

Het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden komt in handen van de ANWB. De bond heeft de aanbesteding gewonnen en een concessie gekregen voor de komende vijf jaar.

De ANWB-dochter Medical Air Assistance begint in november met het spoedvervoer. Gemiddeld gaat het om zo’n 25 vluchten per maand.

Slag of stoot

De aanbesteding is niet zonder slag of stoot verlopen. Vorig jaar had de ANWB die al gewonnen, maar de verliezende partij stapte naar de rechter. Volgens het Belgische Heliventure FTO voldeed de ANWB niet aan de eis om 24 uur per dag met een eigen toestel te vliegen.

De rechter was het daarmee eens en dus moest de aanbesteding opnieuw. De ANWB is nu voor de tweede keer als de winnaar uit de bus gekomen.

Luchtmacht

Op dit moment haalt de luchtmacht zieken die snel naar een ziekenhuis moeten van de eilanden. Dat ging niet altijd probleemloos. Vorig jaar bleek dat een van de defensiehelikopters te zwaar was voor het dak van het academisch ziekenhuis in Groningen.

De ANWB gebruikt voor de vluchten een Airbus H145 die op de vliegbasis Leeuwarden is gestationeerd. Daar staat ook een reservehelikopter voor het geval dat.