Eigen water vasthouden, zout water tegenhouden.
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven. Ook nemen we maatregelen in het
bebouwd gebied, om de kans op wateroverlast te
verkleinen.
We verbeteren de waterhuishouding bij De Lange Paal
Bij De Lange Paal vervangen we twee kleine, regelbare
stuwen. Eén in de sloot langs het toegangspad van de
camping en één in het bosgebied van De Lange Paal.
Daarmee kunnen we schoon, gebiedseigen water beter
benutten en vasthouden. Ook plaatsen we een nieuwe
regelbare stuw/wateroverlaat in de sloot naar het wad.
Daarmee kunnen we het waterpeil beter regelen en
meer water vasthouden om verdroging te verminderen.
Planning
De werkzaamheden bij De Lange Paal zullen medio
oktober plaatsvinden, dit zal ongeveer twee weken in
beslag nemen. Bewoners en bezoekers van het eiland
ondervinden geen tot weinig hinder van deze
werkzaamheden.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Nieuwe
Eendenkooi
Bij de Nieuwe Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat ten westen van de
Nieuwe Eendenkooi. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. De
bermsloot aan de noordzijde van de Postweg is
verbreed en is nu natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
de tweede week in oktober. Omdat deze
werkzaamheden in het weiland worden uitgevoerd,
ondervinden de bewoners en bezoekers van het eiland
hier geen hinder van.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Oude
Eendenkooi
Bij de Oude Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat op de overgang van bos
naar weiland. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. Het
verbreden van de bermsloot aan de noordzijde van de
Postweg is reeds gerealiseerd.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
begin oktober. Dit gebeurt in het weiland.
We verbeteren de waterhuishouding in Bomenland
In Bomenland vervangen we twee stuwen – die het
waterpeil regelen – door exemplaren die beter regelbaar
zijn. Zo kunnen we het waterpeil beter afstemmen op
de natuur en de weg en kunnen we het schone,
gebiedseigen water beter benutten en vasthouden. Ook
vervangen we een keerklep aan de kant van de
Waddenzee. De keerklep voorkomt dat bij hoge
zeewaterstanden zout water het gebied instroomt.
Planning
De werkzaamheden in Bomenland zijn van 26 tot en
met 30 september. Bewoners en bezoekers van het
eiland ondervinden geen hinder van het werk.
We verbeteren de waterhuishouding in de
Kroonspolders
Bij de Kroonspolders plaatsen we een nieuwe stuw op
de overgang van de eerste en tweede Kroonspolder.
Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan
voortaan naar de tweede polder in plaats van
rechtstreeks naar het Wad. Zo houden we
gebiedseigen water langer vast.
De stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.
Daarbij plaatsen we een regelbare stuw, zodat we de
waterstanden in het kwetsbare Blauwgraslanden ten
noorden van de Postweg beter kunnen regelen. Er is
gestart met het plaatsen van een loopbrug over de
doorsteek tussen de tweede en de derde Kroonspolder.
Ook is er een begin gemaakt met het creëren het
eilandje in de tweede polder. Het verbreden van de
bermsloot aan de zuidzijde van de Postweg en het
maken de sloot natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden is gereed.
Planning
De werkzaamheden in Kroonspolders zijn in juli gestart.
Het werk gaat na de bouwvak door tot eind september.
De werkzaamheden voeren we uit in de polder,
hierdoor zal de hinder voor bewoners en bezoekers van
het eiland minimaal zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of
bellen op 058-292 2222.