Ontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland’

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan voor het zomerhuizenterrein op Vlieland, en is voorzien van een ruimtelijk kwaliteitsdocument als toetsingskader voor uitbreiding of vervangende nieuwbouw van de recreatiewoningen op het terrein.

Indienen zienswijzen

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 14 oktober 2019 tot en met maandag 25 november 2019 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20180691-ON01.

https://bestuur.vlieland.nl/vlieland-bestuur-en-organisatie/publicaties_3937/item/ontwerp-bestemmingsplan-recreatiewoningen-noordzeeduinen-vlieland_16432.html

https://bestuur.vlieland.nl/document.php?m=41&fileid=22858&f=b110f059cbfeb0ab341118e68dbc42c9&attachment=1&c=16432